fb

Privacy Policy

Privacy

De website collavita.eu wordt aangeboden door:

Turmali BV
Fritz Vinckelaan 97
8450 BREDENE
België
Ondernemingsnummer (BTW-BE): BE0732.955.556

E-mail : info@collavita.eu
Telefoon : 0032 59 650 271

Voel je vrij om contact met ons op te nemen als je vragen hebt over privacy. Wij beloven u spoedig te antwoorden!

1. WAAROM DEZE PRIVACYVERKLARING?

Elke persoon (hierna de “Gebruiker”) die de Website bezoekt of gebruikt, maakt een aantal persoonlijke gegevens bekend. De persoonsgegevens zijn informatie die collavita.eu in staat stelt u als natuurlijk persoon te identificeren, ongeacht of wij dit ook daadwerkelijk doen. U bent identificeerbaar zodra het mogelijk is om een direct of indirect verband te leggen tussen een of meer gegevens en u als natuurlijk persoon.
Wij gebruiken en verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de GDPR en enige vervangende wetgeving, of enige vergelijkbare regelgeving onder enige toepasselijke wetgeving, en enige wettelijke vereisten of praktijkcodes met betrekking tot het gebruik, de opslag of overdracht van persoonsgegevens. Elke verwijzing in deze Privacyverklaring naar de “GDPR” is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming).
Via dit Privacybeleid wordt elke Gebruiker van de Website geïnformeerd over de verwerkingsactiviteiten die collavita.eu met zijn of haar persoonsgegevens kan uitvoeren. Collavita.eu behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid te allen tijde te wijzigen. Elke substantiële wijziging zal duidelijk aan de Gebruiker worden meegedeeld. Wij raden u aan om dit document regelmatig te raadplegen.

2. WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS?

2.1. VERANTWOORDELIJKE

collavita.eu is verantwoordelijk voor de verwerking en beslist alleen of in samenwerking met anderen welke persoonsgegevens worden verzameld, alsook de doeleinden en de technische en organisatorische middelen met betrekking tot de verwerking van die persoonsgegevens.

2.2. VERWERKER(S)

Het staat collavita.eu vrij om een beroep te doen op gegevensverwerkers. Een verwerker is de natuurlijke of rechtspersoon die op verzoek en in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke uw persoonsgegevens verwerkt. De verwerker is verplicht zorg te dragen voor de beveiliging en vertrouwelijkheid van de gegevens. De verwerker handelt altijd volgens de instructies van de verwerkingsverantwoordelijke.

collavita.eu doet een beroep op de volgende categorieën “verwerkers”:

 • Bedrijven die wij hebben ingeschakeld voor marketingdoeleinden;
 • Bedrijven die wij hebben ingeschakeld voor hostingdoeleinden;
 • Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor administratieve doeleinden;
 • Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor communicatiedoeleinden;
 • Bedrijven die we hebben ingeschakeld voor statistische doeleinden;
 • Bedrijven die wij hebben ingeschakeld voor betalingsdoeleinden.

3. OP WELKE RECHTSGRONDEN WORDEN MIJN GEGEVENS VERWERKT?

In overeenstemming met de GDPR verwerken wij persoonsgegevens op de volgende rechtsgronden:

 • Op basis van de uitvoering van het met u overeengekomen contract of de uitvoering van precontractuele stappen die op uw verzoek zijn genomen; of
 • Op basis van de naleving van wettelijke of reglementaire bepalingen met betrekking tot het beheer van de contractuele relatie, de facturatie in het bijzonder;
 • Op basis van ons gerechtvaardigd belang om informatie en nieuwsbrieven naar onze klanten te sturen;
 • Op basis van uw toestemming voor het verzenden van promotionele aanbiedingen (direct marketing).

4. WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT?

Turmali verbindt zich ertoe alleen adequate, relevante en beperkte gegevens te verzamelen en te verwerken die noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. De volgende categorieën van persoonsgegevens worden verwerkt door collavita.eu :

 • Persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, adres, inloggegevens);
 • Contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres);
 • Financiële identificatiegegevens (bankgegevens);
 • Elektronische identificatiegegevens (IP-adres, locatie, cookies);
 • Persoonlijke gegevens (geslacht, leeftijd, geboortedatum en -plaats, nationaliteit).

Deze gegevens worden verzameld op het moment van uw registratie op de website en wanneer u gebruik maakt van onze diensten. Andere persoonsgegevens kunnen later worden verzameld, bijvoorbeeld in het kader van onze after-sales. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de levering van de diensten van Turmali. De hoeveelheid verzamelde persoonsgegevens is afhankelijk van uw gebruik van de Website en de functionaliteiten van de Website.

Wij gebruiken ook cookies om de Gebruiker te herkennen en om de Gebruiker een gepersonaliseerde gebruikerservaring te bieden, om technische keuzes te onthouden (bijvoorbeeld taalkeuzes of een winkelwagentje) en om eventuele fouten op de Website op te sporen en te corrigeren.

Voor meer informatie over het gebruik van cookies verwijzen wij u naar onze Cookieverklaring.

5. VOOR WELKE DOELEINDEN WORDEN MIJN PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKT?

Turmali verzamelt uw persoonsgegevens met als enig doel elke Gebruiker van onze Website en de aangeboden diensten een veilige, geoptimaliseerde en persoonlijke gebruikerservaring te bieden. De verzameling van persoonsgegevens wordt uitgebreider naarmate de Gebruiker intensiever gebruik maakt van onze Website en onze online diensten. Turmali behoudt zich het recht voor om bepaalde handelingen op te schorten of te annuleren indien persoonsgegevens ontbreken, onjuist of onvolledig zijn.

De verwerking van uw persoonsgegevens is essentieel voor de goede werking van de Website en de levering van de bijbehorende diensten. Turmali verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens uitsluitend te verwerken voor de volgende doeleinden:

Klantenbeheer: klantenadministratie, beheer van bestellingen, leveringen, facturatie, controle van kredietwaardigheid, ondersteuning, klachtenopvolging en versturen van nieuwsbrieven.
Beheer van geschillen.
Bescherming tegen fraude en inbreuken.
Gepersonaliseerde marketing en reclame indien u daar uitdrukkelijk mee hebt ingestemd. In dat geval staat het u vrij om uw toestemming op elk moment in te trekken.
Bij een bezoek aan de website van Turmali worden sommige gegevens verzameld voor statistische doeleinden. Deze gegevens zijn nodig om uw gebruikerservaring te optimaliseren. Deze gegevens zijn: IP-adres, vermoedelijke locatie van consultatie, uur en dag van de consultatie en de pagina’s die geraadpleegd worden. Wanneer u de Website bezoekt, stemt u uitdrukkelijk in met deze verzameling van gegevens voor statistische doeleinden.

De Gebruiker bezorgt de persoonsgegevens zelf aan Turmali en kan dus een vorm van controle uitoefenen. Wanneer bepaalde gegevens onvolledig of kennelijk onjuist zijn, heeft de Gebruiker het recht om bepaalde verwachte handelingen tijdelijk of definitief uit te stellen.

6. WIE ONTVANGT UW PERSOONSGEGEVENS?

Uw persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor intern gebruik binnen collavita.eu. Uw persoonlijke gegevens worden niet verkocht, doorgegeven of meegedeeld aan derden, behalve indien u ons hiervoor vooraf uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven.

7. HOE LANG BEWAREN WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?

Uw gegevens worden bewaard zolang als nodig is om de beoogde doeleinden te bereiken. Ze zullen uit onze database worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor de beoogde doeleinden of indien u op geldige wijze uw recht op wissing uitoefent.

8. WAT ZIJN MIJN RECHTEN?

8.1 GARANTIE VAN EEN RECHTMATIGE EN VEILIGE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS
Uw persoonsgegevens worden steeds verwerkt voor de in punt 5 uiteengezette rechtmatige doeleinden. Ze worden op passende, relevante en niet-excessieve wijze verzameld en verwerkt, en worden niet langer bewaard dan nodig is om de beoogde doeleinden te bereiken.

8.2 RECHT OP TOEGANG
Indien u uw identiteit kunt bewijzen, heeft u het recht om informatie te verkrijgen over de verwerking van uw gegevens. Zo heeft u het recht kennis te nemen van de doeleinden van de verwerking, de categorieën van gegevens waarop de verwerking betrekking heeft, de categorieën van ontvangers aan wie de gegevens worden verstrekt, de criteria die worden gehanteerd om de bewaartermijn van de gegevens te bepalen, en de rechten die u kunt uitoefenen met betrekking tot uw gegevens.

8.3 RECHT OP CORRECTIE VAN UW PERSOONSGEGEVENS
Onjuiste of onvolledige persoonsgegevens kunnen worden gecorrigeerd. Het is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om zelf de nodige wijzigingen aan te brengen in zijn “gebruikerszone”, maar u kunt ons ook schriftelijk verzoeken.

8.4 RECHT OP WISSEN (OF “RECHT OM VERGETEN TE WORDEN”)
U hebt ook het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen onder de volgende veronderstellingen

Uw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de beoogde doeleinden;
U trekt uw toestemming voor de verwerking in en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking;
U heeft op geldige wijze gebruik gemaakt van uw recht van verzet;
Uw gegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
Uw gegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Het wissen van gegevens heeft voornamelijk betrekking op de zichtbaarheid; het is mogelijk dat de gewiste gegevens nog tijdelijk worden opgeslagen.

8.5 RECHT OP BEPERKING VAN DE VERWERKING
In bepaalde gevallen hebt u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen, met name in geval van betwisting van de juistheid van de gegevens, indien de gegevens noodzakelijk zijn in het kader van een gerechtelijke procedure of de tijd die collavita.eu nodig heeft om na te gaan of u uw recht op wissing geldig kunt uitoefenen.

8.6 RECHT VAN VERZET
U hebt het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden. Turmali zal de verwerking van uw persoonsgegevens stopzetten tenzij zij kan aantonen dat er dwingende legitieme redenen voor de verwerking zijn die zwaarder wegen dan uw recht om bezwaar te maken.

8.7 RECHT OP GEGEVENSOVERDRAAGBAARHEID
U hebt het recht om alle persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt te verkrijgen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat. Op uw verzoek kunnen deze gegevens worden overgedragen aan een andere aanbieder, tenzij dit technisch onmogelijk is.

8.8 RECHT OM UW TOESTEMMING IN TE TREKKEN
U kunt uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld voor direct-marketingdoeleinden.

9. HOE KAN IK MIJN RECHTEN UITOEFENEN?

Indien u uw rechten wenst uit te oefenen, dient u een schriftelijk verzoek en een identiteitsbewijs per aangetekende post te sturen naar Turmali BV, Fritz Vinckelaan 97, 8450 Bredene, België of per e-mail naar info@collavita.eu. Wij zullen zo spoedig mogelijk, en uiterlijk één (1) maand na ontvangst van het verzoek, antwoorden.

10. MOGELIJKHEID TOT HET INDIENEN VAN EEN KLACHT

Indien u niet tevreden bent over de verwerking van uw persoonsgegevens door Turmali, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde Gegevensbeschermingsautoriteit (voor België: https://www.privacycommission.be/).

0
Winkelmandje
 • No products in the cart.